آدرس: شیراز، بلوار عدالت شمالی، ساختمان تجاری مرسدس، واحد ۳۰

شماره ثابت: ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۱۱ – ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۳۳ – ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۴۴

شماره موبایل: ۰۹۱۷۳۱۵۲۰۰۵

فکس: ۰۷۱۳۸۳۱۱۷۲۷

ایمیل: info@mehrparse.com